שלוש שאלות על מדיניות נזילות

יתרות נזילות מהוות חלק חשוב מכל תכנית אסטרטגית ארוכת טווח בארגון עסקי, לרבות רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים. מאמר זה נועד לענות על שלוש שאלות חשובות בנושא:

  • למה חשוב ליצור יתרות נזילות ולמה הן מיועדות?
  • כמה צריך להיות ביתרות הנזילות של הרשות המוניציפלית והתאגיד העירוני?
  • איך יוצרים יתרות נזילות?

מאמר זה נכתב במסגרת סקר שנערך במשרדנו, שתפקידו לבחון את יתרות הנזילות המקובלות במגזר העסקי כמו גם במגזר הציבורי בישראל. מטרתו להדגיש את חשיבות הגדרת מדיניות הנזילות של הרשות המוניציפלית והתאגיד העירוני, כחלק מתהליך של תכנון ארוך טווח.

למה חשוב ליצור יתרות נזילות?
כולנו מכירים בחשיבותם של מזומנים במשק הבית שלנו. היתרות הנזילות מאפשרות לנו להתמודד בהצלחה עם הוצאות בלתי צפויות, לבצע השקעות בנושאים שחשובים לנו וכמובן, להיענות לצרכים ולהגשים חלומות של בני המשפחה. כל זאת, מבלי לערער את היציבות הפיננסית של משק הבית ומבלי להערים חובות.

בעולם התאגידי, המציאות אינה שונה בהרבה. מדיניות נזילות מהווה חלק בלתי נפרד מתכנון עסקי ארוך טווח. זאת על מנת ליצור תהליך סדור של בחינת ומיצוי פוטנציאל עסקי, לצד ניהול הסיכונים העסקיים הנוכחיים והעתידיים.
יתרות הנזילות נועדו למטרות תפעוליות ומימוניות, לצד הבטחת האיתנות הפיננסית, היציבות והרציפות העסקית. במילים אחרות וטרדניות – להבטיח קיימות עסקית לאורך זמן במציאות משתנה.

המשבר הכלכלי המתגלגל מ- 2008 ואיתו מחנק האשראי מקשים על תאגידים לגייס מימון לפעילות עתידית ולפיתוח עסקי. זאת מכיוון שהבנקים והמוסדות הפיננסיים מיישמים מדינית שמרנית מאוד של ניהול סיכונים. תאגידים שהשכילו ליצור יתרות מזומנים התמודדו טוב יותר עם המשבר ומחנק האשראי משתי סיבות:

  1. הם הצליחו לנצל הזדמנויות עסקיות במהירות גדולה יותר מכיוון שלא התעכבו בתהליכי מימון.
  2. הם הצליחו לגייס מימון לפעילות עסקית באופן מהיר וזול יותר בשל יתרות המזומנים שלהם, שהפכו אותם ללווים בטוחים.

למה מיועדות יתרות הנזילות ברשות המוניציפלית ובתאגיד העירוני?
בהתייחסנו לסוגיה זו נדגיש כי יתרות נזילות אינן קופת מזומנים אחת שממנה ניתן להוציא מזומן כשצריך. מדיניות נזילות נכונה מגדירה לא רק את היקפי היתרות אלא גם את השימוש בהן: מטרותיו ותזמון השימוש.
יתרות הנזילות נועדו למטרות ברמה העסקית וברמה הקהילתית.
ברמה העסקית, יתרות הנזילות מהוות רזרבות פיננסיות שמטרתן להתמודד עם סיכונים עסקיים ולאפשר את ביצוע מדיניות ההשקעות והפיתוח העסקי.
ברמה הקהילתית, יתרות הנזילות נועדו לאפשר התמודדות עם מצבי חירום עירוניים, אזוריים ולאומיים, לצד השקעה בתשתיות פיזיות ובתשתיות עירוניות.

כמה כסף צריך להיות ביתרות הנזילות של הרשות או התאגיד?
במהלך השנה האחרונה ערכנו סקר במשרדנו, שמטרתו היתה לגלות מהם היקפי הנזילות המצויים והרצויים במגזר העסקי ובמגזר הציבורי בישראל.
מהבדיקה עולה כי מרבית התאגידים במגזר העסקי בישראל מתחזקים יתרות נזילות בשיעורים משתנים, לפי תחומי פעילות. השיעורים נעים בין 10% במגזר התעשייתי ועד כ- 30% ומעלה בקרב חברות אחזקה.

אנו מאמינים כי על מנת ליישם מדיניות מזומנים אפקטיבית ויעילה, עליה להיות מורכבת : (כדוגמה בלבד)

  • 5% יתרות מזומנים
  • 75% אחזקות בניירות ערך סחירים – אג"ח עפ"י הוראות משרד הפנים
  • 10% בפיקדונות לזמן קצר
  • 10% בפיקדונות לזמן ארוך

להלן דוגמא למודל נזילות מצומצם:

צרכים

סך הסעיף

שיעור נזילות

סה"כ נזילות

הוצאות כוללות

21,250

25%

5,313

חלויות שוטפות

1,647

50%

824

השקעות

10,000

40%

4,000

סה"כ

10,136

 

את הרכב וטווחי תיק ההשקעות יש לגזור לפי צרכי התאגיד

איך יוצרים יתרות נזילות?
הפעילות העסקית מאופיינת מאז ומעולם בדילמה שבין הדחוף לחשוב. ברמה הפיננסית הדחוף הן ההוצאות המידיות, ההתחייבויות, ההוצאות הבלתי צפויות ועוד. החשוב הוא מדיניות ההשקעות והצמיחה וכמובן, יתרות הנזילות.
כדי ליצור מדיניות נזילות אפקטיבית ויעילה יש להגדיר תחילה את השימושים הרלוונטיים ליתרות הנזילות, לדוגמה יתרות נזילות לשעת חירום, השקעות במחקר ופיתוח, השקעות בפיתוח עסקי, תשתיות עירוניות וקהילתיות, תשתיות פיזיות, פנסיה וצרכי רווחה.
לאחר הגדרת הצרכים יש להעריך את גודל ההוצאה העתידית ואת עיתוי ההוצאה.

אם מדובר בסכום שנועד לתת מענה לשעת חירום, אנו לא יכולים לדעת מתי היא עשויה לקרות ולכן, יש לוודא שהסכום המיועד קיים כבר עכשיו ביתרות הנזילות של הרשות.

השימוש ביתרות הנזילות גם הוא מהווה חלק מהתכנית העסקית של הרשות או התאגיד ומאפשר התנהלות כלכלית ופיננסית יציבה ובטוחה, מבלי להגדיל את רמת הסיכון של התאגיד או את ההתחייבויות שלו. לכן, אם בקופה הנזילה שלנו יש סכום כסף שמיועד לפיתוח עסקי, השימוש בו יהיה רק למטרות אלה.

Call Now Button