סקר מקדים לחיוב אישי- הדרך לראש שקט!

חיוב אישי – מעתה גם לבעלי תפקידים בתאגידים עירוניים

בחודשים הקרובים חוק העיריות המתוקן אמור להיכנס לתוקף, לאחר עיכוב שנבע ממערכת הבחירות.
לפי התיקון לחוק, מעתה יחול חיוב אישי על ראשי עיריות, ראשי רשויות ומנהלים בתאגידים עירוניים ומועצות עירוניות.
כלומר – מעתה, גם ראשי מועצות אזוריות ומנהלי תאגידים עירוניים חשופים לביקורת, שבעקבותיה יחויבו באופן אישי.
מה זה חיוב אישי? הליך מנהלי במסגרתו נבדקים נושאי תפקיד בכירים, בין השאר, מנכל"ים בתאגידים עירוניים. מי שנמצא אחראי על הוצאת כספים שלא כדין, נדרש להשיב, מכיסו הפרטי, את סכום ההוצאה המנוגדת לדין לה היה אחראי, כולה או חלקה.
אז איך להימנע מחיוב אישי? כמו כל בעיה בחיים, הפתרון הטוב ביותר הוא מניעה. את החיוב האישי אפשר ורצוי למנוי באמצעות סקר מקדים.
מהו סקר מקדים ואיך הוא מונע חיוב אישי? את כל התשובות תוכלו לקרוא במאמר!

מהו חיוב אישי ומי עשוי להיות חשוף לו?
חיוב אישי הינו הליך מנהלי במסגרתו נבדקים נושאי תפקיד בכירים, בין השאר, מנכ"לים בתאגידים עירוניים.
בסופה של ביקורת החיוב האישי, יכול מי שנמצא אחראי להוצאה שלא כדין מקופת רשות מקומית, איגוד ערים או מועצה אזורית או חברה כלכלית, להידרש להשיב לקופת הרשות, מכיסו הפרטי, את סכום ההוצאה המנוגדת לדין לה היה אחראי, כולה או חלקה.

מי נכלל בביקורת?
ראש העירייה/ מועצה, מנכ"ל, חשב, גזבר, מנהל חשבונות או פקיד באותו תחום.
זאת, אלא אם הוכיח אחת מאלה:
• העבירה נעברה שלא בידיעתו.
• נקט אמצעים סבירים להבטחת מניעת העבירה.

דוגמאות להוצאות שלא כדין:
• התקשרות או פעולה ללא אישור המועצה או ללא אישור השר, מקום שאלו נדרשים.
• התקשרות או פעולה ללא תקציב או מבלי שנערך מכרז.
• הוצאה מחשבון ייעודי לניהול כספי חינוך למטרות אחרות וכו'.
• חריגות שכר מצב בו גוף מתוקצב או נתמך משלם שכר, הטבות הקשורות לעבודה, תנאי פרישה, תוספות נלוות לשכר או גמלה, בניגוד לקבוע בתקשי"ר (כלל עובדי המדינה), ללא אישור הממונה על השכר באוצר.

חיוב אישי – מעתה גם לבעלי תפקידים בתאגידים עירוניים
עד לאחרונה, חל החיוב האישי על בעלי תפקידים ברשויות מקומיות. דברי החקיקה החלים על הרשויות המקומיות ,לא החילו את דין החיוב האישי על בעלי תפקידים בתאגידים עירוניים.
כאמור, במסגרת הצעת חוק העיריות, תוקן נוסח הסעיף העוסק בחיוב אישי, כך שיחול מפורשות גם על תאגידים עירוניים ומועצות אזוריות. כלומר – מעתה, גם ראשי מועצות אזוריות ומנהלי תאגידים עירוניים חשופים לביקורת ועלולים להיות מחויבים באופן אישי.

סקר חיוב אישי – הכנה מראש מונעת חיוב אישי
כמו כל דבר בחיים, הכנה לביקורת חיוב אישי יכולה להניב פירות רבים ולמנוע חיוב אישי, במסגרת ביקורת של הרשויות. זאת באמצעות עריכת סקר חיוב אישי.
הסקר יסייע בטיפול בסוגיות הבאות:
• בחינה האם יש חשיפה לחיוב אישי של מנהלים בתאגידים העירוניים.
• טיפול בליקויים מבעוד מועד.
• במקרה של ביקורת, ניתן יהיה להציג את הסקר כחלק מהבדיקה על מנת להוכיח נוהל תקין.
עובד גובי ושות' עורכים סקרי שכר מדגמיים, המשמשים ככלי בקרה להנהלת התאגיד.
מטרת הסקר לוודא האם הנהלים נשמרים ומיושמים-כולל סטיות שנובעות מאי בקרה מלאה.
באמצעות הסקר ניתן לאתר ולהתריע על חריגות שלא ניתן לאתר באופן שוטף. חריגות אלה עלולות לעלות בביקורת ולעלות ביוקר…
גילוי מוקדם של החריגות האלה יוכל למנוע או להקל באופן משמעותי את החשיפות לחיוב אישי, ולהקטין את העלויות הכספיות הכרוכות בו.
מה בודקים בסקר חיוב אישי?
1. עמידה ברגולציה (אסדרה) – עד כמה עומד התאגיד באמות מידה ניהוליות הראויות לגופים ציבוריים הממומנים מכספי ציבור, ומידת התנהלותו של התאגיד על פי הנחיות ונהלי משרד הפנים?
2. התנהלות מול משרד הפנים והאגף לתאגידים עירוניים – האם מינוי בעלי תפקידים בתאגיד והשכר שנקבע להם, התבצע בכפוף לאישור משרד הפנים ובפניה לאגף לתאגידים עירוניים?
3. כוח אדם ושכר – מידת עמידתו של התאגיד בכללי בקרה פנימית מקובלים, בהוראות החוק והנחיות משרד הפנים שנקבעו בחוזרי מנכ"ל הרלוונטיים.
4. עמידה בנהלי בקרה כגון: חתימה על חוזי העסקה כנדרש, אישור משרד הפנים לתנאי העסקת הבכירים, בדיקת שכר מנכ"ל התאגיד עפ"י חוזר מנכ"ל וכן שכר הבכירים בתאגיד, בקרת חישוב שכר מפורט, כולל: חופשות, מענקים מיוחדים, תוספות שכר, משכרות 13 וכולי וקבלת עובדים לתאגיד בהתאם לנהלי הקבלה (מכרז וכו') המחייבים את התאגיד.

בתום הסקר, יוצג בפני התאגיד העירוני מסמך מפורט בו יצוינו הליקויים והצעות לתקנם. כמו כן, תוצע תכנית עבודה, בליווי עובד גובי, לתיקון הלקויים.

Call Now Button